Εναλλάξιμος απορριμματοφόρος μηχανισμός για τη συλλογή χαρτιού
18.07.2019

Εναλλάξιμος απορριμματοφόρος μηχανισμός για τη συλλογή χαρτιού

Από τον Νοέμβριο του 2016, ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε διάφορους δήμους της Αττικής, βασιζόμενο στο σύστημα διαλογής στην πηγή. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με στόχο να εγείρει το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκαν διάφορες προωθητικές ενέργειες σε σχολεία, οι οποίες συμπεριλάμβαναν τη διανομή ενημερωτικού υλικού, τη διανομή κάδων συλλογής χαρτιού, καθώς και διαδραστικά παιχνίδια. Πολύ σύντομα, το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε μεγάλους παραγωγούς χαρτιού, όπως δημόσιους φορείς, νοσοκομεία και ιδιωτικές εταιρείες, με μεγάλη επιτυχία. Η επέκταση και η αποδοχή του προγράμματος, σύντομα δημιούργησε την ανάγκη για νέο εξοπλισμό, αφού χρειάζονταν περισσότερα απορριμματοφόρα οχήματα και προσωπικό, για να καλύψουν τις ανάγκες συλλογής αυτού του ιδιαίτερου ρεύματος απορριμμάτων.

Για τον σκοπό αυτό, η KAOUSSIS σχεδίασε μία πρωτοποριακή λύση: Έναν εναλλάξιμο απορριμματοφόρο μηχανισμό CRV 2000 Standard®. Ένα ευπροσάρμοστο σύστημα -ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την συμπίεση του χαρτιού-, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί και ως σταθερός συμπιεστής για τη συλλογή του χαρτιού, αλλά θα μπορούσε να καλύψει και τις ανάγκες του ΕΔΣΝΑ για τη συλλογή σύμεικτων απορριμμάτων, μειώνοντας την επένδυση σε περισσότερο εξοπλισμό και προσωπικό.

Το εναλλάξιμο CRV 2000 Standard® είναι στην πραγματικότητα ένας φορητός απορριμματοφόρος μηχανισμός, ο οποίος μπορεί να φέρεται πάνω σε ένα φορτηγό όχημα τύπου γάντζου και να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο, ως ένα τυπικό όχημα συλλογής απορριμμάτων. Και την ίδια στιγμή, ως ένας σταθερός συμπιεστής, εγκατεστημένος σε περιοχές, όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ, το χαρτί.

Η ιδέα προϋπέθετε ότι ο απορριμματοφόρος μηχανισμός θα έπρεπε να τροφοδοτείται από δύο διαφορετικές πηγές ενέργειας, στην πρώτη περίπτωση από τον δυναμολήπτη του οχήματος γάντζου και στη δεύτερη περίπτωση από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του χώρου συλλογής. Επιπλέον, το ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα του μηχανισμού θα έπρεπε να προσαρμοστεί κατάλληλα για την εναλλαγή της σύνδεσης στις δύο αυτές πηγές ενέργειας. Γι’ αυτό τον λόγο, σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε μία ανεξάρτητη ηλεκτρο-υδραυλική μονάδα για να συνοδεύει τον απορριμματοφόρο μηχανισμό στην περίπτωση της στατικής συλλογής, εξοπλίσαμε τον μηχανισμό με ειδικούς συνδέσμους, εξοπλίσαμε τη θύρα εκκένωσης με στιβαρά ράουλα και τον ανυψωτικό μηχανισμό με πρόσθετο σύστημα «διαμαντιών», για τη συλλογή των ειδικών αυτών κάδων.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα που βοήθησε τον ΕΔΣΝΑ, όχι μόνο να επενδύσει σε λιγότερους απορριμματοφόρους μηχανισμούς, αξιοποιώντας τον ευρύ στόλο οχημάτων γάντζου που είχε στην κατοχή του και αποφεύγοντας την επένδυση σε νέα φορτηγά, αλλά και την αποφυγή πρόσληψης νέου προσωπικού, αφού οι απορριμματοφόροι αυτοί μηχανισμοί μπορούσαν εύκολα να λειτουργηθούν από το μόνιμο προσωπικό του χώρου συλλογής.